PO PIERWSZE – BEZPIeCZEŃSTWO PO DRUGIE – ZYSK

Większość inwestorów szuka rozwiązań stabilnych, pozwalających osiągać w miarę wysokie stopy zwrotu przy jednoczesnej niskiej zmienności wyników. Minęły już czasy, kiedy klienci poszukiwali ponadprzeciętnych stóp zwrotu bez względu na poziom ryzyka. Obecnie w pierwszej kolejności zwraca się uwagę na ochronę kapitału, natomiast dopiero na drugim miejscu jest zysk. O bezpiecznych rozwiązaniach inwestycyjnych opowiada Marcin Marczak, Private Banker Lion’s Bank.  

Które z rozwiązań są obarczone najmniejszym ryzykiem? 

Wśród rozwiązań o najniższym poziomie ryzyka należy wymienić lokaty bankowe oraz obligacje. Oba te instrumenty posiadają gwarancję zysku oraz kapitału. Jednocześnie okres ich trwania jest z góry określony, zatem można je dopasować do swoich oczekiwań w zakresie horyzontu inwestycyjnego. Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku lokat bankowych, gwarantem jest bank. W przypadku obligacji, za realizację warunków umowy odpowiada emitent. W przypadku obligacji możemy liczyć na znacznie większy zysk, niż w przypadku lokat. Obligacje możemy nabyć też w formie funduszu inwestycyjnego.

Dlaczego obligacje korporacyjne są dobrą alternatywą dla tradycyjnych lokat?

Obligacje korporacyjne są alternatywą dla lokat, ponieważ są w stanie zapewnić większą stopę zwrotu niż lokaty. W aktualnej sytuacji makroekonomicznej, gdzie odsetki z lokat nie pokrywają już inflacji, oferta obligacji korporacyjnych nabrała szczególnego znaczenia. Jest to bardzo atrakcyjne aktywo dla klientów, którzy chcą ulokować swoje środki na okres co najmniej roku. Wynika to z faktu, iż większość obligacji ma termin wykupu określony na 1 do 5 lat.

Na co należy zwracać uwagę przy wyborze obligacji korporacyjnych?

W związku z tym, iż w przypadku obligacji gwarantem nie jest bank tylko emitent, bardzo ważna jest kwestia bezpieczeństwa. W przypadku obligacji korporacyjnych emitentem jest przedsiębiorstwo, np. firma z branży finansowej, deweloper lub spółka z branży produkcyjnej. Emitenci mogą być w różnej sytuacji finansowej. W skrajnym przypadku emitent może nie wywiązać się z umowy i nie obsługiwać obligacji w terminie, czyli nie wypłacać na czas odsetek lub nie zwrócić kapitału na koniec inwestycji. Co za tym idzie, obligacje mogą różnić się pod kątem stopnia ryzyka. Nie zawsze obligacje oferujące wysoki kupon, czyli odsetki, są jednocześnie najbezpieczniejsze. W praktyce często jest odwrotnie. Dlatego tak kluczowy jest dobór właściwych obligacji do portfela – czyli takich, które będą zapewniały godziwy zysk przy minimalnym ryzyku. Jeśli klient nie ma odpowiedniej wiedzy bądź narzędzi, polecam skorzystać z pomocy specjalisty.

W jaki sposób można zmniejszyć ryzyko inwestycyjne?

Ryzyko inwestycyjne możemy zmniejszyć poprzez właściwy wybór obligacji, czyli skupiając się wyłącznie na sprawdzonych emitentach. Dobór obligacji wyłącznie na podstawie kryterium zysku nie jest właściwym posunięciem. Kolejną ważną kwestią jest dywersyfikacja portfela, czyli podział środków między obligacje różnych emitentów. Najlepiej zdywersyfikować portfel obligacji na wielu  płaszczyznach, szczególnie w zakresie branż poszczególnych emitentów oraz terminów zapadalności obligacji. Może okazać się, iż efektywne zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym w portfelu obligacji korporacyjnych, przy jednoczesnym utrzymaniu atrakcyjnych stóp zwrotu będzie dla indywidualnego inwestora bardzo trudne. Rozwiązaniem tego problemu jest powierzenie zarządzania portfelem obligacji specjalistom, którzy wezmą na swoje barki kwestie weryfikacji sytuacji finansowej emitentów oraz doboru odpowiednio zdywersyfikowanych obligacji do portfela. 

Co w tym zakresie proponuje Lion’s Bank?

Aktualnie w ofercie naszego banku jest takie rozwiązanie – czyli portfel obligacji korporacyjnych zarządzany przez  specjalistów. Zapewnia ono dostęp do szeroko zdywersyfikowanego portfela obligacji korporacyjnych, składającego się wyłącznie ze sprawdzonych emitentów. Dodatkowo, dzięki temu iż rozwiązanie ma postać funduszu, można wpłacać i wypłacać z niego pieniądze w dowolnym momencie, przez co eliminowana jest jedna z wad obligacji korporacyjnych, tj. zazwyczaj dłuższy od lokat bankowych czas trwania. W efekcie otrzymujemy rozwiązanie zapewniające około dwa razy większą stopę zwrotu od oferowanej przez najlepsze lokaty bankowe, przy stosunkowo wysokim bezpieczeństwie i niskiej zmienności wyników oraz pełnym dostępnie do kapitału - jeśli zajdzie taka potrzeba. Dla części klientów dodatkową zaletą będzie rentierski charakter rozwiązania – czyli wypłaty zysków, które są realizowane co kwartał. Działając w ten sposób możemy w znacznym stopniu wyeliminować ryzyko inwestycyjne i cieszyć się stopami zwrotu wyższymi niż te oferowane przez lokaty bankowe.