Co eksperci mówią o tranzycji z WIBOR na WIRON?

Prestiż
poniedziałek, Wrzesień 11, 2023 - 12:43

Reforma wskaźników referencyjnych jest zjawiskiem o charakterze globalnym, co potwierdzają eksperci, w tym także przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Reforma ta ma na celu zmianę dotychczas wykorzystywanych wskaźników ich odpowiednikami wyliczanymi w oparciu o transakcje overnight. Polska reforma wskaźnikowa wpisuje się w te globalne trendy, a tranzycja z WIBOR na WIRON ma swoje głębokie uzasadnienie. Warto zapoznać się zarówno z informacjami na temat tranzycji, jak również z opiniami ekspertów na temat WIBOR, który będzie funkcjonował na polskim rynku do 2025 r. 

 

WIBOR jest zgodny z polskimi i unijnymi regulacjami

O zdanie na temat wskaźnika referencyjnego WIBOR zapytaliśmy czołowych ekspertów rynku finansowego, bankowców oraz przedstawicieli instytucji czuwających nad bezpieczeństwem i równą konkurencją, takich jak Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), Komitet Stabilności Finansowej (KSF), Narodowy Bank Polski (NBP) czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Wszyscy zgodnie potwierdzają, że wskaźnik referencyjny WIBOR, stosowany m.in. w umowach kredytowych, jest ustalany prawidłowo i zgodnie z regulacjami polskimi oraz unijnymi. Zgodność wyznaczania wskaźnika WIBOR z unijnym rozporządzeniem BMR podkreśla zarówno Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny, jak również przedstawicieli pozostałych instytucji.

Ponadto, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski wyjaśnił, że WIBOR jest wskaźnikiem opracowywanym przez GPW Benchmark, która pełni funkcję administratora wskaźników referencyjnych i jest podmiotem nadzorowanym przez KNF. Proces opracowywania wskaźnika WIBOR jest bardzo sformalizowany, a dane przekazywane przez banki podczas tzw. fixingu podlegają ścisłej kontroli i weryfikacji.

W procesie opracowywania wskaźnika WIBOR przewidziano szereg zabezpieczeń i wytycznych, które zostały wskazane w unijnym rozporządzeniu BMR. Celem tych procedur jest zapewnienie transparentności przeprowadzanych wyliczeń oraz wskazanie alternatywnych sposobów wyznaczenia wskaźnika na wypadek braku transacji międzybankowych.

Zbiór tych sposobów wraz z wskazaniem kolejności ich wykorzystania, nazywany metodą kaskady danych, zezwala na wyliczenie wysokości wskaźnika WIBOR w oparciu o tzw. kwotowania wiążące. Wyznaczanie WIBOR w oparciu o ten rodzaj danych jest wykorzystywany w przypadku braku transakcji zarówno na rynku międzybankowym, jak również między bankami, a innymi dużymi graczami rynkowymi.  

Na podstawie analizy jakościowej materiałów źródłowych i analizy ilościowej dotyczącej danych wejściowych stwierdzono, że kluczowy wskaźnik referencyjny stopy procentowej WIBOR ma zdolność do pomiaru rynku oraz realiów gospodarczych. Oznacza to, że wskaźnik WIBOR w prawidłowy sposób reaguje na zmianę uwarunkowań płynnościowych, zmiany stóp procentowych oraz realiów gospodarczych. Informacja ta została przekazana (i tym samym potwierdzona) w oficjalnym komunikacie UKNF.

Takie stanowisko zajął także prezes GPW Benchmark Zbigniew Minda, , który potwierdził poprawność wyznaczania wskaźnika WIBOR. Ponadto według prezesa GPW Benchmark, stosowanie WIBOR-u w umowach kredytowych jest zgodne z prawem polskim i unijnym.

Eksperci nie tylko podkreślają poprawność sposobu wyznaczania WIBOR, ale także brak podstaw do jego kwestionowania. Zaznaczają także, że unieważnianie umów kredytowych z powodu spekulacji na temat wskaźnika wiązałoby się z negatywnymi konsekwencjami dla całej gospodarki, a nawet jej załamaniem. Ryzyko wystąpienia takiej sytuacji jest jednak znikome, ponieważ brak jest podstaw prawnych do podważania wskaźnika WIBOR, a przedstawiciele kluczowych dla rynku finansowego instytucji podkreślają poprawność jego wyznaczania. Zaznaczają oni także, że zastąpienie wskaźnika jego nowym odpowiednikiem wynika z trendów ogólnoświatowych, w wyniku których wcześniej stosowane wskaźniki referencyjne zastępowane są nowymi, wyznaczanymi na podstawie transakcji typu overnight.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami o wskaźnikach WIBOR i WIRON.