Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2019

piątek, 02 Sierpień 2019
Miejsce: Zbrojownia Sztuki w Gdańsku Targ Węglowy 6

11. edycja ogólnopolskiej wystawy „Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych” w Zbrojowni Sztuki w Gdańsku.

Wernisaż połączony z uroczystym wręczeniem nagród:

2 sierpnia 2019, godz. 12.00

Panel dyskusyjny krytyków sztuki:

2 sierpnia 2019, godz. 13.00, PATIO ASP

Wystawa czynna: 3 sierpnia - 8 września 2019, w godz. 11.00 - 18.00

Miejsce: Zbrojownia Sztuki w Gdańsku, Targ Węglowy 6

Promocja młodych talentów z całego kraju oraz wsparcie początkujących twórców w samodzielnym zaistnieniu na rynku sztuki – to główne cele organizowanej przez gdańską ASP wystawy „Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych”. Skierowana do szerokiej publiczności wystawa, będąca przekrojową prezentacją współczesnych zjawisk artystycznych, gości w murach Wielkiej Zbrojowni w Gdańsku już po raz jedenasty.

Chętnie odwiedzana przez mieszkańców Trójmiasta oraz turystów z Polski i zagranicy ekspozycja już na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych i artystycznych Gdańska.

Wydarzenie ma charakter konkursowy – biorą w nim udział wybrani absolwenci kierunków i specjalizacji: fotografia, grafika artystyczna, instalacje, malarstwo, intermedia, performance, rysunek, rzeźba, ceramika, szkło artystyczne, tkanina artystyczna wszystkich publicznych uczelni artystycznych. Oprócz fundowanej przez Rektorów nagrody głównej przyznane zostają: Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska, Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni, Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu, Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Nagroda Krytyków.

W ramach współpracy z Gdańską Galerią Miejską, wybrany przez dyrektora Galerii uczestnik otrzyma możliwość zorganizowania własnej wystawy w roku następnym. Do tej pory możliwość zaprezentowania swoich prac mieli: Marta Hryniuk (wystawa w dniach 27.07– 17.09.2017 - „O, Little Bird”), Teresa Otulak (wystawa w dniach 02.08-17.09.2018 „SeeSaw”) oraz Marta Krześlak ( wystawa pn. „Ruiny moich marzeń” odbędzie się w sierpniu 2019).

Wydarzeniem towarzyszącym wystawie jest panel dyskusyjny krytyków sztuki, który odbędzie się pn. „Nadzieje sztuki. Nowe artystyczne rzeczywistości w zderzeniu z życiem”. Zapoczątkowana w ubiegłych latach dyskusja stała się ważnym głosem krytycznym budującym refleksję wokół twórczości absolwentów uczelni artystycznych. Krytycy biorący udział w panelu przyznają też swoją nagrodę. W skład jury i panelu dyskusyjnego weszli: Bogusław Deptuła, Karolina Plinta, Piotr Sarzyński, Karolina Staszak oraz Iwo Zmyślony. Moderatorem panelu będzie dr hab. Zbigniew Mańkowski.

Uczelnie biorące udział w konkursie i wystawie:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Akademia Sztuki w Szczecinie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Patronat Honorowy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdyni, Prezydent Miasta Sopotu, Marszałek Województwa Pomorskiego

Współpraca: Gdańska Galeria Miejska

Patronat medialny: Trójmiasto.pl, TVP Gdańsk, Radio Gdańsk, Gazeta Wyborcza. Trójmiasto, Co jest Grane 24, Prestiż, Pitu Pitu, Magazyn „Szum”, Arteon, Kultura Dostępna

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wydarzenie:

https://www.facebook.com/events/330331084546337/

Debata:

https://www.facebook.com/events/2060660144237168/


Esteemed Graduates of Academies of Fine Arts 2019

11th edition of the “Esteemed Graduates of Academies of Fine Arts” national exhibition

in the Armoury of Art in Gdańsk.

 

Opening of the exhibition and the awards ceremony:

2nd August 2019, 12:00 p.m.

Panel discussion between art critics:

2nd August 2019, 1:00 p.m., PATIO ASP

Exhibition open: 3rd August – 8th September 2019, 11:00 a.m. – 6:00 p.m.

Location: Armoury of Art in Gdańsk, ul. Targ Węglowy 6

Promoting young talents from all around the country and supporting coming creators in making their independent entry into the art market – these are the main aims of the “Esteemed Graduates of Academies of Art” exhibition organised by the AFA in Gdańsk. This exhibition – a presentation of all manners of contemporary artistic phenomena targeted at a wide audience – is held within the walls of the Great Armoury in Gdańsk for the eleventh time.

Attracting crowds of viewers from among the citizens of Tri-City and tourists from Poland and abroad, the exhibition has established itself as a permanent item in Gdańsk’s cultural and artistic event calendar.

The event is a contest – the participants are the selected graduates in photography, graphic design, installation, painting, intermedia, performance, drawing, sculpture, glass art, and fabric art from all public artistic academies. In addition to the main prize funded by the Rectors, we will be awarding: the Award of the Minister of Culture and National Heritage, the Award of the President of Gdańsk, the Award of the President of Gdynia, the Award of the President of Sopot, the Award of the Marshall of the Pomerania Province, and the Award of the Critics.

As part of our cooperation with the Gdańsk City Gallery, the participant selected by the head of the Gallery will be given an opportunity to organise his or her own exhibition in the following year. Heretofore, the possibility of presenting their works was given to: Marta Hryniuk (exhibition between 27th August and 17th September 2017 – “O, Little Bird”), Teresa Otulak (exhibition between 2nd August and 17th September 2018 – “SeeSaw”), and Marta Krześlak (exhibition “The Ruins of My Dreams” will be held in August 2019).

The event is accompanied by panel discussions between art critics, this year under the theme “The Hopes of Art: New Artistic Realities in Clash with Life”. The discussion initiated in the previous years has become an important critical voice building reflection around the works of the graduates of artistic academies. The critics taking part in the panel award their prize as well. The jury and the panel are composed of: Bogusław Deptuła, Karolina Plinta, Piotr Sarzyński, Karolina Staszak, and Iwo Zmyślony. The panel discussion will be moderated by dr hab. Zbigniew Mańskowski.

Academies participating in the contest and in the exhibition:

Academy of Fine Arts in Gdańsk
Academy of Fine Arts in  Katowice
Academy of Fine Arts in  Kraków
Academy of Fine Arts in  Łódź
University of the Arts in Poznań
Academy of Art in Szczecin
Academy of Fine Arts in  Warszawa
Academy of Fine Arts in Wrocław

Honorary patronage: Ministry of Culture and National Heritage, President of Gdańsk, President of Gdynia, President of Sopot, Marshall of the Pomerania Province

Cooperation: Gdańsk City Gallery

Media partners: Trójmiasto.pl, TVP Gdańsk, Radio Gdańsk, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto, Co jest Grane 24, Prestiż, Pitu Pitu, Magazyn „Szum”, Arteon, Kultura Dostępna

Project co-funded from the Minister of Culture and National Heritage’s Fund for the Promotion of Culture.


Event:

https://www.facebook.com/events/330331084546337/

Debate:

https://www.facebook.com/events/2060660144237168/