Uwaga konkurs! Do wygrania sesja jogi na plaży!

Jeśli jesteś lub planujesz być w Trójmieście 5 sierpnia to mamy dla Ciebie konkurs, w którym możesz wygrać zaproszenie na jogę na plaży z Olą Żelazo. Do wygrania 15 pojedynczych zaproszeń - jedno zaproszenie dla jednej osoby. Konkurs trwa do 1.08. Szczegóły w regulaminie.


21 Lipiec 2022

prestiz

Jeśli jesteś lub planujesz być w Trójmieście 5 sierpnia to mamy dla Ciebie konkurs, w którym możesz wygrać zaproszenie na jogę na plaży z Olą Żelazo. Do wygrania 15 pojedynczych zaproszeń - jedno zaproszenie dla jednej osoby. Konkurs trwa do 1.08. Szczegóły w regulaminie:

 

REGULAMIN KONKURSU Z DNIA 21.07.2022 r.

pt.: „Joga na plaży”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma MS Group sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Gdańsk al. Grunwaldzka 56, lok. 202,  80-241 Gdańsk NIP: 9571059132, KRS: 0000393893 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Zleceniodawcą i fundatorem nagród jest nikalab sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Warszawa, ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, KRS 0000871625, NIP: 1182216544, REGON: 38764636300000.

3. Administratorami danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu są Organizator i Zleceniodawca-fundator nagród.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony w serwisie Facebook na fanpage’u „Prestiż Magazyn Trójmiejski” należącym do Organizatora i znajdujący się pod adresem: https://www.facebook.com/prestiz.trojmiasto.

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu, wydaniem Nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji dot. Konkursu sprawują pracownicy Organizatora i/lub Organizator.

9. Nadzór nad realizacją przedmiotu Nagród sprawuje Zleceniodawca-fundator nagród i jego podwykonawcy.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury wydania, odbioru i realizacji nagrody oraz w pełni ją akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

g. przypadku wygranej, przyjęcia i realizacji Nagrody Zwycięzca nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz, że uczestniczy w wydarzeniu na własną odpowiedzialność.

h. nie uczestniczy w innym Konkursie, w którym do wygrania jest taka sama nagroda, jak w niniejszym.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora, Zleceniodawcy-fundatora i jego podwykonawcy.

§ 3. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest organizowany na portalu społecznościowym Facebook, na fanpage’u należącym do Organizatora pt.: „Prestiż Magazyn Trójmiejski” pod adresem: https://www.facebook.com/prestiz.trojmiasto.

2. Konkurs trwa od momentu publikacji posta konkursowego na w/w fanpage’u dnia 21.07.2022 r. do 1.08.2022 r. do godziny 23:59:59

3. Aby zostać uczestnikiem Konkursu należy w dniach od 21.07.2022 r. do 1.08.2022 r. spełnić łącznie następujące warunki:

3.1. przygotować pracę konkursową polegającą na wykonaniu zadania: „Napisz, dlaczego to właśnie Ty masz wziąć udział w wydarzeniu (Joga na plaży z Olą Żelazo w dniu 5.08.2022 r. na plaży Hotelu Haffner w Sopocie)”.

3.2. dokonać prawidłowego zgłoszenia do Konkursu w sposób określony w pkt. § 3. 4. Regulaminu.

4. Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Konkursie wymaga opublikowania komentarza pod postem konkursowym (tekst i/lub zdjęcie i/lub wideo) za pośrednictwem swojego własnego konta na Facebooku od momentu opublikowania przez Organizatora grafiki konkursowej (posta konkursowego) na fanpage’u Organizatora tj. od 21.07.2022 do 1.08.2022 do godziny 23:59:59.

5. Uczestnik może dokonać Zgłoszenia tylko raz. 

6.  Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że jest autorem Treści (tekst i/lub materiały zdjęciowe i/lub wideo) zgłoszonej przez siebie do Konkursu.

§ 4. NAGRODY

1. W Konkursie przewidziano 15 równorzędnych nagród głównych. Nagrodami w Konkursie jest 15 (piętnaście) 1-osobowych zaproszeń (po jednym dla każdego Zwycięzcy) na wydarzenie organizowane przez Zleceniodawcę-fundatora nagród nikalab sp. z o.o. pt.: „Joga na plaży z Olą Żelazo”, które odbędzie się w dniu 5.08.2022 r. w godzinach 17:00-18:30 na plaży przynależącej do Hotelu Haffner w Sopocie, znajdującej się pod adresem: ul. Jana Jerzego Haffnera 59, 81-715 Sopot. 

Zaproszenie rozumie się jako wiadomość prywatną wysłaną za pośrednictwem fanpage’u Organizatora Konkursu do facebook’owego profilu prywatnego Zwycięzcy o następującej treści: “Ta wiadomość jest Twoim zaproszeniem, które uprawnia do wzięcia przez Ciebie udziału w wydarzeniu „Joga na plaży z Olą Żelazo” w dniu 5.08.2022 r. w godzinach 17:00-18:30 na plaży przynależącej do Hotelu Haffner w Sopocie, ul. Jana Jerzego Haffnera 59, 81-715 Sopot. Serdecznie zapraszamy!”, co w praktyce będzie oznaczało, że Zwycięzca zostaje wpisany na listę uczestników w/w wydarzenia i nabywa prawo do wzięcia w nim udziału.

Każde pojedyncze zaproszenie jest bezpłatne (o wartości 00,00 zł netto) i uprawnia do uczestniczenia w wydarzeniu, a w tym do uczestnictwa w jednym z jego punktów tj.: serii ćwiczeń prowadzonych przez Olę Żelazo. Jednemu Zwycięzcy przysługuje jedno zaproszenie.

Organizator Konkursu, Zleceniodawca-fundator, ani jego podwykonawcy nie zapewniają i nie zwracają kosztów dojazdu, wyżywienia, ani zakwaterowania dla Zwycięzców. Zwycięzcy są zobowiązani do pokrycia ich we własnym zakresie.

2. Mając na uwadze powyższe, nagroda będzie wydana Zwycięzcy w wiadomości prywatnej na Facebook’u.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści posta konkursowego opublikowanego na portalu Facebook, należącego do Organizatora pt.: „Prestiż Magazyn Trójmiejski” pod adresem: https://www.facebook.com/prestiz.trojmiasto.

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani na nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. W celu zrzeczenia się Nagrody, Zwycięzca dobrowolnie w dowolnym momencie przed rozpoczęciem wydarzenia, poinformuje o tym fakcie Organizatora w wiadomości prywatnej na Facebook’u „Prestiż Magazyn Trójmiejski” znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/prestiz.trojmiasto wysyłając stosowną wiadomość dotyczącą rezygnacji z przyjęcia nagrody np.: „Nie przyjmuję nagrody i dobrowolnie się jej zrzekam”. Następnie Organizator potwierdza przyjęcie rezygnacji. Organizator uznaje Nagrodę jako nieprzyjętą również, jeśli zostanie spełniony warunek zawarty w punkcie § 5. 8.

§ 5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE, ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
I REALIZACJA NAGRODY

1. Dostęp i udział w Konkursie jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 3. Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 3. Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

4. Spośród nadesłanych zgłoszeń konkursowych Organizator i jego pracownicy wyłonią 15 (piętnaście) zwycięzców na podstawie ich subiektywnej oceny, biorąc pod uwagę kreatywność, oryginalność i pomysłowość zgłoszonych Treści pod kątem wykonania zadania konkursowego. Decyzja o wyborze Zwycięzców nie będzie podlegała podważeniu.

5. Organizator dokona wyboru Zwycięzców po zakończeniu czasu trwania Konkursu i ogłosi wyniki Konkursu poprzez opublikowanie komentarza pod postem konkursowym na Facebook’u Prestiż Magazyn Trójmiejski pod adresem https://www.facebook.com/prestiz.trojmiasto a także powiadomi Zwycięzców o wygranej za pomocą wiadomości prywatnej na Facebooku w dowolnym momencie do dnia 2.08.2022 r.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na Facebook’u Prestiż Magazyn Trójmiejski pod adresem https://www.facebook.com/prestiz.trojmiasto.

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 1 dnia od momentu ogłoszenia wyników Konkursu pod postem konkursowym na fanpage’u Prestiż Magazyn Trójmiejski odpowiedzi na wiadomość prywatną z informacją o wygranej następujących informacji:

a. oświadczenie: „Przyjmuję nagrodę i potwierdzam mój udział w wydarzeniu „Joga na plaży z Olą Żelazo” w dniu 5.08.2022 r. w godzinach 17:00-18:30 na plaży przynależącej do Hotelu Haffner w Sopocie, ul. Jana Jerzego Haffnera 59, 81-715 Sopot.

b. imię i nazwisko

c. miejsce zamieszkania (nazwa miejscowości)

d. oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), przez administratorów danych osobowych tj. Organizatora: MS Group sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Gdańsk, al. Grunwaldzka 56, lok. 202,  80-241 Gdańsk, NIP: 9571059132, KRS: 0000393893 i Zleceniodawcę-fundatora nagród: nikalab sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Warszawa, ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, KRS 0000871625, NIP: 1182216544, REGON: 38764636300000 - w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem konkursu „Joga na plaży” tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydaniem i realizacji nagród. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jeśli jednak ich nie podam, nie będę mógł/mogła odebrać i zrealizować nagrody, jak również o przysługującym mi prawie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia i wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Brak kontaktu ze Zwycięzcą tj. brak wysłania przez niego wiadomości zwrotnej, o której mowa w ust. 7 powyżej lub jakiejkolwiek jednoznacznej deklaracji do dnia 2.08.2022 r. do godziny 23:59:59 (dot. przyjęcia lub nieprzyjęcia nagrody), którego w Konkursie wyłonił Organizator i umieścił w komentarzu pod postem konkursowym i/lub skontaktował się za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebook’u w celu wydania Nagrody, Organizator uznaje za rezygnację z przyjęcia Nagrody i wówczas Zwycięzca traci do niej prawo. Niepojawienie się Zwycięzcy w dniu, czasie i miejscu trwania wydarzenia stacjonarnego również jest równoznaczne ze zrzeczeniem się Nagrody.

9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wydane Zwycięzcom niezwłocznie po ogłoszeniu wyników Konkursu zgodnie z punktem § 5.5 i 6. i nie później niż do 1 dnia kalendarzowego po koniecznym spełnieniu warunków woli odebrania nagrody przez Zwycięzcę zgodnie z punktem § 5.7. 

Nagroda zostaje uznana za wydaną, gdy po ogłoszeniu wyników przez Organizatora i spełnienia w/w warunków przez Zwycięzcę, a Organizator w wiadomości prywatnej na Facebook’u do Uczestnika wyśle potwierdzenie o treści:

“Dziękujemy, potwierdzamy wydanie Ci nagrody w konkursie „Joga na plaży” i zapisanie na listę uczestników wydarzenia w Sopocie.”, a następnie wyśle treść zaproszenia (wskazaną w punkcie § 4.1) tj.:

“Ta wiadomość jest Twoim zaproszeniem, które uprawnia do wzięcia przez Ciebie udziału w wydarzeniu „Joga na plaży z Olą Żelazo” w dniu 5.08.2022 r. w godzinach 17:00-18:30 na plaży przynależącej do Hotelu Haffner w Sopocie, ul. Jana Jerzego Haffnera 59, 81-715 Sopot. Serdecznie zapraszamy!”.

10. Przyznane Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

11. Zwycięzcy mogą zrealizować Nagrody wyłącznie biorąc udział w stacjonarnym wydarzeniu organizowanym przez Zleceniodawcę-fundatora nagród pt.: „Joga na plaży z Olą Żelazo” w dniu 5.08.2022 r. w godzinach 17:00-18:30 na plaży przynależącej do Hotelu Haffner w Sopocie, ul. Jana Jerzego Haffnera 59, 81-715 Sopot. 

12. Zleceniodawca-fundator nagród i Organizator Konkursu nie odpowiadają za brak lub niemożność realizacji Nagrody po stronie Zwycięzcy tj. za brak wzięcia udziału w w/w wydarzeniu z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. Z tytułu niewykorzystania należnej Nagrody nie jest przewidziany żaden ekwiwalent pieniężny ani jakiekolwiek inne zadośćuczynienie dla Uczestnika.

§ 6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości wydania, przekazania lub realizacji nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie odebrał nagrody nie odpowiadając na wiadomość prywatną wysłaną przez Organizatora lub gdy podane dane są błędne, niepełne lub nieaktualne lub (z przyczyn niezależnych od Organizatora) Zwycięzca nie będzie mógł fizycznie wziąć udziału w wydarzeniu.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, wideo, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator odpowiada za przeprowadzenie, nadzór, wyłonienie zwycięzców i wydanie Nagród za pomocą portalu społecznościowego Facebook, a za realizację przedmiotu Nagród odpowiada Zleceniodawca-fundator nagród, który we współpracy z innymi podwykonawcami organizuje wydarzenie „Joga na plaży z Olą Żelazo” w dniu 5.08.2022 r. w godzinach 17:00-18:30 na plaży przynależącej do Hotelu Haffner w Sopocie, ul. Jana Jerzego Haffnera 59, 81-715 Sopot. 

6. Zwycięzca realizujący Nagrodę (co jest jednoznaczne z wzięciem udziału w w/w wydarzeniu) jest zobowiązany do zapoznania się i zaakceptowania odrębnego regulaminu wydarzenia organizowanego przez Zleceniodawcę-fundatora nagród i jego podwykonawców. Regulaminem wydarzenia dysponuje Zleceniodawca-fundator nagród, a jego treść znajduje się on na stronie: https://bit.ly/3B4czDQ

7. W przypadku odwołania wydarzenia z przyczyn losowych, niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy-fundatora nagród i/lub jego podwykonawców, Organizator konkursu powiadomi o tym fakcie Zwycięzców w wiadomości prywatnej na Facebook’u i przekaże informację o dalszym postępowaniu. Pozostałe informacje w tym zakresie znajdują się w odrębnym regulaminie należącym do Zleceniodawcy-fundatora nagród pod linkiem: https://bit.ly/3B4czDQ 

8. W sprawie ewentualnych zastrzeżeń lub roszczeń związanych z realizacją przedmiotu Nagrody i przebiegiem wydarzenia, Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika, odpowiedzialność ta spoczywa na Zleceniodawcy-fundatorze nagród, który również odpowiada za działania podwykonawców jak za swoje.

9. Jeśli w trakcie lub po realizacji wydarzenia Uczestnik stwierdzi jakieś wady związane z realizacją wydarzenia, powinien niezwłocznie zgłosić swoje uwagi o Zleceniodawcy-fundatora nagród bezpośrednio (w trakcie trwania wydarzenia) lub pod adresem: nikalab sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Warszawa, ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa lub na adres mailowym: eventjogowy@nikalab.pl Zleceniodawca-fundator nagród zobowiązany będzie do poprawy tych wad, jeśli jest to możliwe pod kątem realizacji po stronie Zleceniodawcy-fundatora nagród. 

10. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu realizacji Nagrody przez Zleceniodawcę-fundatora nagród Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia realizacji Nagród pisemnie na adres: nikalab sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Warszawa, ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, mailowo: eventjogowy@nikalab.pl z dopiskiem “Wydarzenie „Joga na plaży” w dniu 5.08.2022 r.”.

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Zleceniodawcę-fundatora nagród wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora i Zleceniodawcę-fundatora nagród tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, wydania i realizacji nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Na prośbę wyznaczonej osoby po stronie Zleceniodawcy-fundatora nagród w dniu odbywania się wydarzenia, Zwycięzca zostanie poproszony o podanie następujących danych w celu identyfikacji i realizacji Nagrody: imię, nazwisko i miejsce zamieszkania (nazwa miejscowości).

4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

5. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 8. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

2. Zgłaszając się do konkursu, uczestnik oświadcza, że nadesłana przez niego odpowiedź i materiały są jego autorstwa oraz że przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do tekstu i/lub zdjęcia i/lub wideo.

§ 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ W ODNIESIENIU DO KONKURSU

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs: „Joga na plaży” z dnia 21.07.2022 r.”.

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia jej otrzymania.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.07.2022 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Facebooku należącym do Organizatora pt.: „Prestiż Magazyn Trójmiejski” pod adresem: https://www.facebook.com/prestiz.trojmiasto.

5. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540), a o jego rozstrzygnięciu decydują głównie działania oraz umiejętności Uczestników oraz ocena Organizatora Konkursu i jego pracowników.

6. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, w poście konkursowym na fanpage’u na Facebooku należącym do Organizatora pt.: „Prestiż Magazyn Trójmiejski” pod adresem: https://www.facebook.com/prestiz.trojmiasto, a także na wniosek zainteresowanego/zainteresowanej po przesłaniu wiadomości mailowej na adres Organizatora: redakcja.trojmiasto@eprestiz.pl.