KONKURS!!!

Do wygrania bilety na Fala Festival 14 maja w Gdańsku!

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem.


25 Kwiecień 2022

prestiz

I. Organizator i czas trwania konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest MS Group sp. z o.o., al. Grunwaldzka 56, lok. 202, 80-241 Gdańsk, KRS: 0000393893, NIP: 9571059132.
 2. Konkurs odbywa się w dniach 25.04.2022-29.04.2022 od godz. 12.00 do godz. 12.00.
 3. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, podwykonawcy wykonujący dla Organizatora czynności i usługi związane z Konkursem oraz pracownicy firm współpracujących z Organizatorem.
 5. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 6. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.

 

II. Warunki i przebieg konkursu

 1. Informacja o rozpoczęciu konkursu zostanie zamieszczona na Facebooku magazynu trójmiejskiego „Prestiż” - https://www.facebook.com/prestiz.trojmiasto.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na Facebooku magazynu trójmiejskiego „Prestiż”. Zadaniem każdego Uczestnika Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe, zamieszczone w poście konkursowym, oraz napisanie w komentarzu pod postem odpowiedzi. 
 3. Jeden Uczestnik może udzielić jednej odpowiedzi.
 4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 5. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane, wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi zasadami „fair play”. W Konkursie nie będą brane pod uwagę zgłoszenia Uczestników, co do których Organizator poweźmie uzasadnione przypuszczenie, że ich konto w serwisie Instagram, Facebook bądź YouTube jest fikcyjne. 
 6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 7. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”), której zadaniem będzie wyłonienie zwycięzców na podstawie kryteriów oceny wymienionych w punkcie III, podpunkcie 1 Regulaminu konkursu.

 

III. Nagrody

 1. Komisja konkursowa wyłoni 2 (dwie) osoby otrzymujące nagrody (Zwycięzców konkursu), które najkreatywniej odpowiedziały na zadane pytanie konkursowe i wpisały odpowiedź w komentarzu pod postem konkursowym.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na profilu Facebook magazynu trójmiejskiego „Prestiż” w ciągu trzech dni od zakończenia konkursu w osobnym poście.
 3. Nagrody nie podlegają wymianie na inną lub jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny.
 4. Nagrodami przeznaczonymi dla dwóch Zwycięzców konkursu są bilety na Fala Festival odbywający się 14.05.2022 w Gdańsku, przekazane Organizatorowi na konkurs przez Fala Festival.
 5. Zwycięzcy otrzymują po jednym elektronicznym bilecie na Fala Festival.
 6. W celu otrzymania nagrody Zwycięzcy konkursu powinni zgłosić się mailowo na adres: redakcja.trojmiasto@emsgroup.pl z dopiskiem: “Konkurs na Facebooku Prestiż” nie później niż w terminie 5 dni od dnia publikacji wyników konkursu.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na profilu Facebook magazynu trójmiejskiego „Prestiż” swojego imienia i nazwiska, celem poinformowania o wygranej, w przypadku gdy znajdzie się wśród nagrodzonych autorów.
 8. Nagroda zostanie przesłana na adres mailowy wskazany przez Uczestnika w ciągu 3 dni od przesłania danych adresowych Organizatorowi.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 11. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, Instagram, YouTube lub kradzieży własności intelektualnej dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

IV. Postanowienia Końcowe

 1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania Zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1781, z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 2. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 3. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094, z późn. zm.).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 5. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Instagram, Facebook, YouTube ani jego właścicielem czy administratorem. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu Instagram, Facebook, YouTube. Uczestnik zwalnia Instagram, Facebook, YouTube z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

 

 V. Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji terminie do 14 dni roboczych od momentu publikacji wyników Konkursu. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
 2. Reklamacje przesłane po powyższym terminie, bądź niezawierające elementów, o których mowa w regulaminie nie będą rozpatrywane.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane osobowe zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 4. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres: MS Group sp. z o.o., ul. Moniuszki 10, 81-289 Sopot lub pod adresem e-mail: redakcja.trojmiasto@emsgroup.pl
 5. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 6. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna.
 7. Reklamacje Uczestników będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu.