Energia Zrównoważona dla sektora MŚP

Dynamiczny wzrost cen nośników energii, jaki miał miejsce w ostatnich latach, powoli skłania coraz więcej firm do szukania oszczędności w tym obszarze. Firmy z jednej strony ograniczają zużycie energii poprzez mądrzejsze zarządzanie w oparciu o istniejące zasoby, zaś z drugiej strony inwestują w nowoczesne technologie charakteryzujące się niższą energochłonnością.


Max Radke

Wcałym tym procesie niebagatelną rolę odgrywa wiedza techniczna, która umożliwia przedsiębiorcom podejmowanie najbardziej optymalnych z finansowego punktu widzenia decyzji inwestycyjnych. Skalę tego zjawiska dostrzegły już niektóre instytucje finansowe, które wprowadziły do oferty dla MŚP instrumenty pozwalające na finansowanie tego typu przedsięwzięć.

Przykładem takiego działania jest porozumienie kilku instytucji finansowych z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR), w ramach którego instytucje te zaoferowały polskim firmom możliwość sfinansowania projektów ukierunkowanych na redukcję zużywanej energii. W tym celu opracowany został Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej PolSEFF, który umożliwia MŚP uzyskanie finansowania na energooszczędne projekty. W ramach programu każdy projekt spełniający jego podstawowe warunki uzyskuje dofinansowanie w wysokości 10% lub 15% wartości udzielonego kredytu lub leasingu.

Elementem wyróżniającym tą inicjatywę jest fakt, iż umożliwia ona firmom skorzystanie z bezpłatnego doradztwa technicznego, które jest dostarczane przez zespół inżynierów i konsultantów technicznych PolSEFF. Podstawowym zadaniem zespołu jest ocena zgłaszanych przez firmy projektów pod kątem ich energooszczędności oraz opłacalności ich realizacji. Oprócz tego rolą ekspertów PolSEFF jest też doradztwo dla firm w zakresie doboru właściwych technologii jak również pomoc w identyfikacji źródeł strat energii w przedsiębiorstwach. W ramach doradztwa technicznego firmy mogą realizować inwestycje związane z wymianą starego parku maszynowego na nowy, modernizacją procesów produkcyjnych lub poprawą efektywności energetycznej budynków.

Dla każdej z powyższych inwestycji inżynierowie wykonują analizę potwierdzającą poziom redukcji zużywanej energii. W przypadku osiągnięcia minimum 20% oszczędności energii dla projektów związanych z wymianą maszyn lub 30% dla modernizacji budynków, projekt uzyskuje akceptację PolSEFF i może zostać sfinansowany przez uczestniczącą w programie instytucję finansową w ramach funduszy z EBOR, zaś przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie na poziomie 10% wartości kredytu lub leasingu. Wyższy 15. procentowy poziom premii jest przyznawany dla projektów związanych z kogeneracją oraz inwestycji związanych z modernizacją budynków, dla których przewidywane oszczędności energii są na poziomie minimum 40% w stosunku do stanu przed inwestycyjnego.

Istotną cechą programu jest krótki termin realizacji audytów energetycznych, które z reguły przeprowadzane są w przeciągu 6 – 8 tygodni od daty złożenia stosownego wniosku do PolSEFF. Dla instytucji finansowej oraz firm oznacza to szybką decyzję odnośnie kwalifikacji projektu do programu, jak również pełną informację odnośnie poziomu oszczędności energii oraz przewidywanego okresu zwrotu z inwestycji. Powyższe przekłada się na możliwość szybkiego rozpoczęcia realizacji inwestycji.

Unikalnym podejściem do finansowania nieskomplikowanych projektów jest opracowana przez PolSEFF, Lista Energooszczędnych Materiałów i Urządzeń (ang. LEME). Obecnie znajduje się na niej blisko 6000 produktów charakteryzujących się wysoką energooszczędnością. Nabycie przez firmę materiałów i urządzeń zarejestrowanych na LEME automatycznie kwalifikuje przedsiębiorstwo do otrzymania 10% dotacji. Narzędzie, jakim jest LEME dodatkowo wyróżnia to, iż jest ono w pełni otwarte dla nowych dotychczas niezgłoszonych produktów. Tak funkcjonalność umożliwia bezpłatną rejestrację kolejnych produktów przez dostawców lub producentów, którzy również korzystają na tym rozwiązaniu, gdyż po ich zakwalifikowaniu na LEME mogą je de facto sprzedawać z 10% dyskontem.

LEME zawiera szeroki zakres kategorii technologii, mających zastosowanie w wielu branżach. Lista obejmuje min. takie typy produktów jak: izolacje termiczne, stolarka okienna, ogrzewanie, energooszczędne systemy oświetleniowe, układy grzewcze, wentylacje i klimatyzacje, kolektory słoneczne a także liczne technologie procesowe, wśród których znajdują się min.: wtryskarki, agregaty chłodnicze, sprężarki i wózki widłowe oraz wiele innych rodzajów technologii mających zastosowanie w przedsiębiorstwach.