Dochodzenie wierzytelności a zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy Kodeks postępowania cywilnego, która weszła w życie z dniem 03 maja 2012 roku, wprowadziła szereg istotnych zmian, które mają wpływ na dochodzenie roszczeń przed Sądami, w sprawach, w których stronami są przedsiębiorcy, a przedmiot procesu wchodzi w zakres prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Warto się z tymi zmianami zapoznać


Max Radke

Wprowadzona zmiana ustawy polega na usunięciu przepisów odrębnych w sprawach gospodarczych. Przedsiębiorcy wedle nowych przepisów zostali potraktowani jak inne strony występujące w procesie cywilnym (z wyłączeniem spraw pracowniczych, ubezpieczeń społecznych, spraw małżeńskich i ze stosunków między rodzicami i dziećmi). Sprawy jednak będą nadal rozpoznawane przez sądy gospodarcze, jako wydziały sądów powszechnych. Istotne zmiany ustawy dotyczą właściwości rzeczowej sądów. Po zmianie ustawy, w sprawach, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75 000,00zł, właściwe rzeczowo są sądy rejonowe. W przypadku dochodzenia roszczeń, przekraczających 75.000,00 zł właściwymi rzeczowo sądami są sądy okręgowe. Obowiązujący przed dniem 03 maja 2012 roku przepis artykułu 17 pkt. 4 Kodeksu postępowania cywilnego, określał właściwym rzeczowo do rozpoznawania spraw gospodarczych sąd okręgowy w sytuacji, w której wartość przedmiotu sporu przekraczała 100 000,00 zł.

Dotychczas definicja sprawy gospodarczej znajdowała się w treści art. 4791 § 1 k.p.c., który w całości został uchylony. Obecnie w tym zakresie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych. Zgodnie z treścią art. 2 § 1 w/w ustawy „Sprawami gospodarczymi są sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

– Aby sprawa mogła zostać potraktowana, jako sprawa gospodarcza, muszą być spełnione trzy przesłanki, mianowicie: obywać się pomiędzy przedsiębiorcami, pozostawać w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, a także dotyczyć stosunków cywilnoprawnych – mówi gdański adwokat Aleksander Surewicz.

Za bardzo istotną zmianę należy uznać uchylenie treści art. 47912 k.p.c. i art. 479 14 k.p.c.,

Pod rządami obecnie obowiązującego k.p.c., ustawodawca przyjął możliwość wywodzenia twierdzeń i dowodów w dalszym etapie postępowania po wywiedzeniu pozwu i odpowiedzi na pozew z uwzględnieniem zmian wynikających z treści art. 207, art. 212, i art. 217 k.p.c. Zmiany te wykluczają już możliwość stosowania instytucji tzw. „prekluzji dowodowej” w stosunku do przedsiębiorców, którzy występują z roszczeniami do sądu.

– W istocie chodzi o to, iż ustawodawca zaprzestał nakładać na przedsiębiorców, takich obowiązków, jakie spoczywają na profesjonalnych pełnomocnikach. Dlatego przedsiębiorca na każdym etapie postępowania może powoływać dalsze dowody i twierdzenia, które zmierzają do ustalenia prawdy obiektywnej. Przyjęte zmiany powodują, iż po wpłynięciu pozwu oraz odpowiedzi na pozew sąd może, przed pierwszym posiedzeniem zobowiązać strony do złożenia dalszych pism przygotowawczych, które mają wyjaśnić okoliczności sprawy a tym samym bardzo szybko wydać orzeczenie kończące bieg sprawy – dodaje Aleksander Surewicz z Kancelarii Adwokackiej Aleksander Surewicz w Gdańsku.

Wskazane powyżej zmiany ustawy, mają zarówno wpływ na zmianę definicji spraw gospodarczych (która obecnie nie wskazuje już, jakie przepisy postępowania procesowego należy stosować – nie stosuje się już postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych), a także zmiany procedury sądowej, która będzie wiązała sąd w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

23
06/2012

„Czuję się jak zbity pies... nagle wszystko traci sens. Miesiące przygotowań, cała nadzieja, tysiące kilometrów, te wszystkie wyrzeczenia - wszystko bierze w łeb przez małą dziurkę w przewodzie od wspomagania.