Trójmiejscy naukowcy i lekarze docenieni

Prof. Janusz Limon z Zakładu Etyki GUMED wybrany do składu Komisji ds. etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk, chirurg dr Jacek Wojarski powołany został do Krajowej Rady Transplantacyjnej, a prof. dr hab. Piotr Stepnowski został tegorocznym laureatem Medalu im. Wiktora Kemuli. Z kolei dr Michał R. Szymański z Międzyuczelnianego Wydział Biotechnologii UG i GUMed został laureatem EMBO Installation Grants. 


Matylda Promień

Prof. Janusz Limon jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk (PAN). W komisji ds. etyki, oprócz niego zasiądzie osiem osób reprezentujących środowisko nauki i szkolnictwa wyższego. Komisja wyraża opinie w sprawach dotyczących naruszeń zasad etyki w nauce, prowadzi również działalność mającą na celu upowszechnianie standardów rzetelności badań naukowych.

Dr Jacek Wojarski pracuje w Katedrze i Klinice Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W Krajowej Radzie Transplantacyjnej będzie pracował nad wypracowaniem i doskonaleniem rozwiązań prawnych i organizacyjnych w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, co wpłynie na dynamiczny i skuteczny rozwój polskiej transplantologii. Warto przypomnieć, że dr Jacek Wojarski 31 lipca 2018 roku dokonał pierwszego na Pomorzu przeszczepu płuc. 

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Analizy Środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, został nagrodzony Medalem im. Wiktora Kemuli za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii analitycznej, w tym za pionierskie badania w zakresie chemii i analityki środowiska. Medal jest wyróżnieniem przyznawanym wspólnie przez Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem) i Komitet Chemii Analitycznej PAN. 

W ostatnich latach zainteresowania badawcze prof. Stepnowskiego skupiają się na wykrywaniu i ocenie skutków występowania pozostałości farmaceutyków w środowisku naturalnym - pionierskie badania w tym zakresie dowiodły obecności tych substancji nie tylko w ściekach komunalnych, ale także w wodach strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego, czy w wybranych wodach głębinowych województwa pomorskiego. Wyniki badań laureata na temat efektów biologicznych oraz toksyczności i ekotoksyczności substancji leczniczych obecnych w środowisku weszły na stałe do kanonu naukowej literatury światowej.

Dr Michał R. Szymański z Międzyuczelnianego Wydział Biotechnologii UG i GUMed zajmuje się mechanizmami naprawy mitochondrialnego DNA u ludzi. Badania te mogą w przyszłości przyczynić się do skuteczniejszego rozpoznawania i leczenia chorób nowotworowych czy neurodegeneracyjnych. EMBO Installation Grants, która przyznała grant dr Szymańskiemu,  wspiera tworzenie niezależnych grup badawczych i prowadzenie innowacyjnych badań przez naukowców z zagranicznym stażem.