Od dziesiątków lat toczy się dyskusja dotycząca współpracy gospodarki i nauki. Na szczęście zdecydowanie do lamusa odeszło myślenie, że czysta nauka nie miesza się do gospodarki. Często jednak narzekamy, że na Pomorzu jest kilka bardzo znaczących uczelni wyższych, ale udział ich przedstawicieli w życiu naszego regionu nie jest nadmiernie widoczny. Dlatego też lotem błyskawicy obiegła środowiska gospodarcze informacja, ze prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens z Politechniki Gdańskiej objął stanowisko Architekta Miasta Gdańska. Od lat bowiem Profesor wspiera przedsiębiorców swoją wiedzą i doświadczeniem Po powstaniu dużych centrów biznesowo – biurowych takich jak Olivia Business Centre i Alchemia w gdańskiej dzielnicy Oliwa proponował interesujące rozwiązania w zakresie komunikacji publicznej usprawniające funkcjonowanie tej części miasta. Jest Mentorem i wsparciem naukowym środowiska gospodarczego w zakresie zagospodarowania gdańskich terenów postoczniowych. Opublikował szereg prac naukowych oraz wydał znaczące pozycje książkowe dotyczące projektu Młodego Miasta. Blisko trzy lata temu środowisko naukowe i gospodarcze postanowiło wspólnie przeanalizować aktualny stan terenów postoczniowych w Gdańsku oraz zastanowić się nad problemem zagospodarowania przestrzennego tej części rozwojowej miasta. Pracodawcy Pomorza wspólnie z Politechniką Gdańską oraz Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego zorganizowali debatę pt. Młode Miasto – wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość. Debata w tak zwanym Złotym Trójkącie: Nauka – Władza – Gospodarka umożliwiła wymianę poglądów dotyczącą możliwości zabudowy terenów postoczniowych przez inwestorów i deweloperów z zachowaniem dziedzictwa i pamięci historycznej tego miejsca, tak ważnego dla mieszkańców Gdańska,  regionu pomorskiego i kraju. Nie dziwi więc fakt, że przedsiębiorcy zgłosili prof. Piotra Lorensa do nagrody Pracodawców Pomorza Primum Cooperatio czyli Nade Wszystko Współpraca. Nagroda ta, imienia Profesora Bolesława Mazurkiewicza, przyznawana jest corocznie jednemu wybitnemu przedstawicielowi świata nauki, który w sposób aktywny swoją wiedzą, twórczą myślą i doświadczeniem przyczynia się do wspierania i realizacji nowatorskich przedsięwzięć gospodarczych. 

Ostatnio temat współpracy nauki i gospodarki podjęło Polskie Forum Akademicko Gospodarcze w Warszawie zapraszając do dyskusji przedstawicieli rządu z wicepremierem Jarosławem Gowinem na czele, który stwierdził, że wiedza jest jak pieniądz, musi krążyć żeby mieć wartość. Tam gdzie krąży nauka i wiedza, tam są pieniądze.  Podkreślił, że warunkiem dalszego rozwoju Polski i zwiększania konkurencyjności naszej gospodarki, jest ścisła współpraca biznesu z nauką.  Wskazane przez Niego osie rozwojowe wyznaczające politykę przemysłową Polski to: Cyfryzacja, która usprawni działalność przemysłową od projektowania produktów, aż do zmiany modeli biznesowych; Bezpieczeństwo, ponieważ celem Europy i Polski musi być odtworzenie zdolności produkcyjnych w kluczowych obszarach, m.in. w produkcji farmaceutycznej i medycznej; Lokalizacja produkcji przemysłowej umożliwiająca skrócenie łańcuchów dostaw przy zachowaniu dywersyfikacji źródeł pozyskiwania surowców i półproduktów;  Zielony ład, który stwarza szanse dla polskich producentów, zarówno dostawców ekologicznie produkowanych towarów oraz producentów nisko- i zeroemisyjnych rozwiązań technologicznych; Nowoczesne społeczeństwo pomnażające kapitał społeczny oparty na zaufaniu, współpracy i budowaniu więzi społecznej. 

Podkreślone zostało, że dla rozwoju społeczeństwa niezbędne jest regularne aktualizowanie i systematyczna zmiana umiejętności i kompetencji pracowników. Z kolei odkrycia i wiedza pokazują swoje znaczenie, gdy mądrze i skutecznie stosowane w praktyce zmieniają nasze życie i świat na lepsze. Stąd też w pozostałych rekomendacjach zawarto takie dezyderaty jak umocnienie roli interesariuszy zewnętrznych w zarzadzaniu uczelniami, wsparcie transferu wiedzy do gospodarki, realizację doktoratów we współpracy z przemysłem, dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań pracodawców oraz trafne diagnozowanie potrzeb rynku. Dobitnie wybrzmiały znane od lat nawoływania do budowy przez wszystkich interesariuszy infrastruktury zaufania pomiędzy środowiskiem akademickim i biznesem oraz propozycje dostosowania uczelni do wyzwań cywilizacyjnych, tak globalnych jak i krajowych. Potrzebna będzie dywersyfikacja źródeł dochodów uczelni wyższych i przeorientowanie ich na kryterium komercjalizacji oraz użyteczności swojego dorobku naukowego.  Nie ma bowiem rozwoju i innowacyjnej gospodarki bez wykorzystania nauki oraz badań. Potrzeba będzie dużo pracy, determinacji i wzajemnego wsparcia na drodze do modelu gospodarki 4.0. Żaden dekret, ani nawet najlepsza ustawa nie zastąpią jednak wspólnego wysiłku obu środowisk, aby ta współpraca była możliwa i efektywna.