Zbigniew Canowiecki

Absolwent Politechniki Gdańskiej. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1981-2007 Prezes Zarządu i dyrektor giełdowej spółki „Centrostal S.A.”. Sprawował społecznie wiele funkcji m.in. Prezydenta Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Przewodniczącego Sejmiku Gospodarczego Województwa Pomorskiego, Przewodniczącego Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, Prezydent „Pracodawców Pomorza”.

Mediacje

My Polacy, nie ufamy sobie wzajemnie znacznie częściej, niż inne populacje w Europie. Zjawisko to jest silnie uwarunkowane historycznie, a proces pozytywnych zmian w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego nie postępuje tak szybko, jak byśmy tego oczekiwali. Dlatego też podstawową metodą rozwiązywania sporów w naszym kraju jest wciąż rozstrzyganie ich wyrokiem sądu, utożsamianym z bezpieczeństwem prawnym. W konsekwencji, wielu obywateli w przypadku sporu nawet nie rozważa alternatywnego rozwiązania w stosunku do postępowania sądowego. A taką alternatywą jest mediacja jako uregulowany w kodeksie postępowania cywilnego pozasądowy sposób zakończenia zaistniałego sporu pomiędzy stronami. Mediator pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, w wyszukiwaniu rozwiązań i w dojściu do porozumienia. Postępowanie mediacyjne może rozpocząć się z inicjatywy stron przed procesem, lub sąd może skierować strony sporu do mediacji, już w trakcie procesu. Mediacja jest dobrowolna i na każdym etapie można ją zakończyć. Ponadto jest poufna, odformalizowana, tania (szczególnie w porównaniu do kosztów postępowania sądowego) oraz szybka i skuteczna. Większość mediacji kończy się zakończeniem sporu i zawarciem ugody. Mediacja może mieć skutki wyroku sądowego. Każda ugoda zawarta przed mediatorem, także pozasądowa, może być zatwierdzona przez sąd. Mediacja służy rozwiązywaniu, a nie rozstrzyganiu prawnego sporu jak ma to miejsce w przypadku sądu. Stąd też przy rozpatrywaniu konfliktów w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych i karnych można podczas mediacji szerzej omówić inne, pozaprawne aspekty sporu w tym: społeczne, ekonomiczne, polityczne, zawodowe i osobiste. Przykładem może być mediacja z udziałem przedsiębiorcy w której znaczenie mają niewidoczne z poziomu przepisów skutki wyegzekwowania całej odpowiedzialności wynikającej wyłącznie z interpretacji prawa podatkowego. A skutkiem może być przecież likwidacja przedsiębiorstwa będąca katastrofą dla lokalnego rynku pracy.                                                                                                                        

Mediacja tworzy warunki do nawiązania dialogu pomiędzy stronami oraz refleksji i krytycznego myślenia. Udział w mediacji hamuje eskalację sporu. Łatwiej też zidentyfikować rzeczywiste przyczyny powstałej sytuacji i ich związek z własnym działaniem lub zaniechaniem. Ostatnio prowadząc mediację pozasądową w spółce samorządowej ze zdumieniem stwierdziłem, że zarzewiem konfliktu nie są, jak to zwykle bywa, sprawy płacowe lub kłopoty finansowe, a brak komunikacji i dialogu pomiędzy zarządem, a pracownikami. Uświadomienie sobie tego faktu przed mediatorem spowodowało konfuzję wszystkich stron konfliktu.

W polityce Unii Europejskiej dążącej do zmiany kultury rozstrzygania sporów jest promocja alternatywnych metod. Następstwem tego jest upowszechnienie mediacji w takim stopniu, że stała się ona w części państw europejskich pierwszą z wybieranych przez obywateli metod rozwiązywania sporów. W promocję mediacji na Pomorzu zaangażowało się wiele środowisk. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z udziałem Pracodawców Pomorza utworzyła Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji zapraszając do współpracy pozostałe organizacje przedsiębiorców. Podjęto projekt „Firma przyjazna mediacji”, a od dwóch lat przyznawana jest nagroda specjalna „Biznes wybiera mediacje” za aktywne promowanie tej formy rozwiązywania konfliktów w środowisku gospodarczym. Wzmacnianie statusu mediacji i rozpowszechnianie tej metody powinno również podnieść sprawność sądów, odciążyć sędziów i zmniejszyć przewlekłość prowadzonych spraw. Szczególnie sprzyjający klimat i zrozumienie dla tego typu działań jest w pomorskich sądach. Efekty są już widoczne. Liczba spraw cywilnych skierowanych w 2019 roku przez sąd okręgowy do mediacji wzrosła o ok. 75 %, a spraw gospodarczych o blisko 40% w stosunku do 2018 roku. W tym samym czasie w sądach rejonowych podwoiła się ilość spraw cywilnych i rodzinnych kierowanych do mediacji, a wskaźnik mediacji w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie jest blisko 4 krotnie wyższy niż średnia krajowa. Przykładem „przebijania” się do świadomości przedsiębiorców możliwości korzystania z mediacji jest działalność w tym zakresie Portu Lotniczego w Gdańsku. Po utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania wokół portu lotniczego właściciele nieruchomości zgłosili roszczenia o zwrot kosztów poniesionych na zapewnienie wymaganej izolacyjności akustycznej. W marcu 2019 roku port lotniczy zaproponował właścicielom nieruchomości mediacje pozasądowe. Z udziałem mediatora dochodziło do ustalania warunków porozumienia, jak też treści ugody. Mediator kierował ugodę do właściwego sądu, który ją zatwierdzał. Cała procedura trwała około miesiąca. O efektywności mediacji niech świadczy fakt, że w czasie 11 miesięcy trwania procedury koncyliacyjnej zawarto aż 60 ugód zatwierdzonych przez sąd. Zaoszczędzono czas i pieniądze wyprzedzając pozostałe polskie porty lotnicze w rozwiązywaniu problemów odszkodowawczych.

Historia Pomorza i Gdańska zobowiązuje nas do podejmowania wszelkich działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz współpracy, dialogu i porozumienia we wszelkich naszych aktywnościach. Mediacja jest z pewnością pomocną metodą w rozwiązywaniu lub ograniczaniu konfliktów, które niszczą drogę do realizacji powyższych celów. 

 

114
03/2020

Jej muzyczna kariera to wybuchowa mieszanka zdobytej wiedzy, talentu, uporu, szczęścia, spotkanych ludzi we właściwym miejscu i właściwym czasie, a także serii przypadków.