Zbigniew Canowiecki

Absolwent Politechniki Gdańskiej. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1981-2007 Prezes Zarządu i dyrektor giełdowej spółki „Centrostal S.A.”. Sprawował społecznie wiele funkcji m.in. Prezydenta Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Przewodniczącego Sejmiku Gospodarczego Województwa Pomorskiego, Przewodniczącego Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, Prezydent „Pracodawców Pomorza”.

Orlen na cenzurowanym Potrzeba współpracy czy próba wchłonięcia Lotosu?

Lotos to największe przedsiębiorstwo na Pomorzu, którego serce stanowi jedna z najnowocześniejszych w Europie i druga pod względem wielkości przerobu ropy naftowej rafineria w Polsce.  Po czterech latach budowy w 1975 roku rozpoczęła działalność przerabiając rocznie 3 miliony ton ropy naftowej. Znaczący skok rozwojowy firma zalicza w okresie prezesowania Pawła Olechnowicza w latach 2002 -16. To okres budowy nowej Grupy Kapitałowej oraz konsolidacja z rafineriami na południu kraju i spółką poszukiwawczo – wydobywcą Petrobaltic. W wyniku zakończonego w 2011 roku niezwykle ambitnego Programu 10+ następuje zwiększenie mocy przerobowych rafinerii o 75 % i pogłębienie przerobu surowca o 23 %. Obecnie Grupa Lotos to jedno z największych przedsiębiorstw w Polsce. Jest koncernem zajmującym się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz produkcją i dostawą m.in. benzyn bezołowiowych, oleju napędowego, paliwa lotniczego oraz olejów smarowych i asfaltu. W spółce, której akcje są od 2005 roku notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Skarb Państwa posiada ponad 53 % akcji. Logo Lotosu stało się rozpoznawalne dzięki rozsądnie prowadzonej działalności w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Miejscem promocji marki były nie tylko wielkie międzynarodowe imprezy sportowe. Lotos udzielając wsparcia finansowego klubom sportowym, instytucjom kultury i sztuki, podmiotom prowadzącym działalność edukacyjną i charytatywną oraz uczestnicząc w programach naukowo - badawczych utrwalił pozycję lidera w działalności na rzecz regionu. Biorąc powyższe pod uwagę oraz wpływy podatkowe wynikające z działalności Grupy Lotos władze województwa pomorskiego zawsze podejmowały dialog z władzą centralną w przypadku pojawiających się pomysłów, które mogłyby spowodować utratę przez Lotos samodzielności. Szczególnie monitorowany jest ostatni pomysł połączenia Grupy Lotos z PKN Orlen. Zgodnie z ustawową rolą i swoimi uprawnieniami Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku, w skład której wchodzą przedstawiciele władz państwowych i samorządowych województwa pomorskiego oraz strona społeczna reprezentowana przez reprezentatywne organizacje pracodawców i związki zawodowe, zaniepokojona brakiem rzetelnej informacji na temat przyczyn i skutków planowanego połączenia firm postanowiła w maju 2018 roku zaprosić Ministra Energii Pana Krzysztofa Tchórzewskiego celem udzielenia wyjaśnień na nurtujące Radę wątpliwości i obawy o skutki takiej decyzji dla regionu i kraju. Wobec milczącej postawy Ministra Tchórzewskiego oraz braku odpowiedzi z Ministerstwa Energii w lipcu 2018 roku Rada zwróciła się do Premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o udzielenie odpowiedzi. Z pisma otrzymanego z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynikało, że prace koncepcyjno – analityczne nadal trwają, ale jednocześnie podkreślono, że istnieje potrzeba stworzenia zintegrowanego koncernu naftowego do lepszego konkurowania na rynku międzynarodowym. I znowu zapadła cisza. Dlatego też w lutym 2019 roku Prezydium Rady zaprosiło Zarząd Grupy Lotos i podczas spotkania z dwoma Wiceprezesami Koncernu zadane zostały kluczowe pytania: jaki jest stan prac nad planem ewentualnego połączenia Lotosu i Orlenu i czy planowane zmiany mogą wpłynąć na obniżenie wpływów podatkowych do regionalnego budżetu i spadek zaangażowania koncernu w program wspierania m.in. sportu, kultury i edukacji w województwie pomorskim. Niestety odpowiedzi były daleko niezadawalające ponieważ przekazano informację, że Lotos jest podmiotem przejmowanym i w związku z tym ma mały wpływ na kształt podejmowanych działań. Stwierdzenie to było na tyle niepokojące, że Rada postanowiła kontynuować swoje dociekania. 30 maja 2019 roku przedstawiciele Zarządu PKN Orlen potwierdzili zainteresowanie zakupem od Skarbu Państwa pakietu akcji Grupy Lotos w celu koordynacji działań produkcyjnych i handlowych. Oświadczyli, że nie jest rozważana inkorporacja obu grup kapitałowych, w wyniku której Lotos przestałby istnieć jako samodzielny podmiot gospodarczy i prawny. Nie nastąpi również ograniczenie zatrudnienia lub zmiana miejsca rozliczeń podatkowych. W dniu 25 czerwca 2019 roku Prezes PKN Orlen Pan Daniel Obajtek potwierdził powyższe deklaracje zapewniając jednocześnie o możliwości wzrostu zaangażowania finansowego Lotosu w działania regionalne po zmianach właścicielskich. Były to ważne zapewnienia z punktu widzenia gospodarczego i społecznego województwa pomorskiego oraz roli prorozwojowej i innowacyjnej jaką pełni w regionie Grupa Lotos. Wiele osób jednak powątpiewa w szczerość wypowiadanych zapewnień i deklaracji. Dlatego też należy domagać się, aby wszystkie te gwarancje nie pozostały w sferze deklaratywnej, a znalazły swoje odzwierciedlenie w dokumentach związanych z zakupem przez PKN Orlen od Skarbu Państwa pakietu akcji Grupy Lotos. Niezależnie od powyższego Rada domaga się, aby takie zapewnienia jak najszybciej zostały przekazane w formie oficjalnego dokumentu na ręce przedstawicieli władz państwowych i samorządowych województwa pomorskiego dla których Grupa Lotos stanowi niezwykle istotny podmiot życia społecznego i gospodarczego województwa pomorskiego.